Privacyverklaring & bestelvoorwaarden

Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring met daaronder onze algemene- en leveringsvoorwaarden.

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring van Kartoen, Mortelweg 14G, 6551 AE Weurt, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09118525. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website www.suskeenwiskeshop.com en andere domeinnamen in ons bezit die worden doorgeleid (redirect) naar deze website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 24-05-2018. Met het publiceren van een nieuwe versie, zal de geldigheid van voorgaande versies komen te vervallen. Wij beschrijven hierbij welke gegevens van u worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt, hoe deze worden opgeslagen, met welke partijen wij uw gegevens delen en op welke wijze, wat uw rechten zijn en hoe u ons kunt contacteren omtrent uw gegevens.

Algemeen doel van de verwerking van de gegevens
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit doel staat altijd in direct verband met de opdracht die u ons heeft gegeven. De gegevens die u met ons deelt gebruiken wij om uw opdracht te verwerken, om u eventueel te benaderen voor vragen of voor een gericht (marketing-)aanbod namens onszelf. Wij beschermen uw (persoons-)gegevens. Deze zullen wij nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking stellen aan derden. De gegevens die wij met derden delen worden door hen gebruikt om aan onze aangeboden diensten, boekhouding of andere administratieve verplichtingen te kunnen voldoen. Alle derden zijn verplicht tot geheimhouding op grond van de overeenkomst met ons, een afgelegde eed, of algemene wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Het betreft hier geen persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld een IP-adres, webbrowser of besturingssysteem.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent totdat u schriftelijk aangeeft niet meer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw klantgegevens zullen worden verwijderd uit ons systeem. Op grond van wettelijke verplichting zijn we verplicht om uw gegevens, als onderdeel van de verkoopfactuur, te bewaren voor tenminste de termijn die hiervoor wettelijk geldt. 

Maatregelen tot bescherming van uw gegevens
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in een beschermde omgeving verwerkt en opgeslagen. Onze servers zijn beveiligd met een SSL-certificaat en wachtwoorden die niet eenvoudig te achterhalen zijn. Er wordt continu gemonitord op eventuele verdachte omstandigheden. Ook alle apparatuur waarmee wij uw gegevens kunnen benaderen, binnen ons kantoor of er buiten, zoals computers en smartphones, zijn beveiligd met tenminste een wachtwoord of pincode.

Melding datalek
Indien er sprake is van een datalek, oftewel het ongeoorloofd door derden afhandig maken van de door ons onversleutelde verzamelde gegevens en op enige wijze herleid kunnen worden naar een persoon, zullen wij dit binnen 72 uur na constatering van de datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal of strafrechtelijk onderzoek
Indien wij ons op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden aan het verstrekken van uw gegevens wegens een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege, zullen wij uw gegevens aan deze overheidsinstantie verstrekken. Binnen de mogelijkheden zullen wij ons hier tegen verzetten.

Recht op inzage
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, inclusief dataportabiliteit, die betrekking hebben op u als persoon of daar toe herleidbaar zijn. U kunt een verzoek tot verstrekking van deze gegevens schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, sturen wij u de desbetreffende gegevens naar het opgegeven e-mailadres. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn.

Recht op rectificatie
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te wijzigen die betrekking hebben op u als persoon of daar toe herleidbaar zijn. Verzamelde dataportabiliteit kan niet worden gewijzigd, enkel worden geanonimiseerd. U kunt een verzoek tot wijziging van deze gegevens schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, sturen wij u een bevestiging van de gewijzigde gegevens naar het opgegeven e-mailadres. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft te allen tijde het recht op het (laten) beperken van de verwerking van de gegevens die betrekking hebben op u als persoon of daar toe herleidbaar zijn. U kunt een verzoek tot beperking schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, sturen wij u een bevestiging van de beperkte gegevens naar het opgegeven e-mailadres. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn. De beperking van de verwerking van de gegevens geldt tot u deze beperking schriftelijk opheft.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens die wij (laten) verwerken, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek tot overdraging schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, sturen wij de verzochte gegevens naar de door u aangegeven partij op het door u aangegeven e-mailadres van deze partij. Tevens sturen wij u een bevestiging van de overgedragen gegevens naar uw opgegeven e-mailadres. 

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de opslag en/of verwerking van uw gegevens door ons of door een door ons aangestelde derde partij. U kunt een verzoek tot overdraging schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van dit verzoek zullen wij de verwerking en/of opslag van uw gegevens (tijdelijk) staken, in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw bezwaar, sturen wij u de uitslag van dit onderzoek. Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard, zullen wij de opslag en/of verwerking uw uw gegevens wijzigen of staken. Tevens heeft u te allen tijde het recht om een klacht omtrent de opslag en/of verwerking van uw gegevens neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij hebben te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u enkel de meest recente, en dus geldende, versie. Indien de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, wordt u hierover per e-mail geïnformeerd, tenzij u heeft aangegeven geen e-mail van onze organisatie te willen ontvangen. Bij wijzigingen in de opslag(locatie) van uw gegevens, anders dan de verwerking ervan, zijn wij niet genoodzaakt u te informeren.

Gegevensverwerking door derde partijen
Om de u aangeboden dienst te kunnen uitvoeren en voor allerhande bedrijfsvoering van onze onderneming, maken wij gebruik van derde partijen. Een aantal van deze partijen verwerken uw gegevens en slaan deze eventueel op. Deze gegevens mogen zij enkel gebruiken met het doel de door ons verzochte dienst te kunnen uitvoeren. Zij mogen deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derde partijen of zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij anders vermeld binnen deze privacyverklaring. Tevens hebben alle partijen passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter voorkoming van het lekken van data. Elke organisatie waarmee wij uw gegevens delen dient zich te houden aan de wetgeving, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens voorschrijft. Wanneer een samenwerkingsovereenkomst met een derde partij beëindigd wordt, zullen zij geen inzage meer hebben in nieuwe gegevens. U heeft te allen tijde het recht om de lijst met gegevensverwerkers waarmee wij samenwerken op te vragen. U kunt hiervoor een verzoek doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Wij zullen u binnen 5 werkdagen antwoorden.

Contactgegevens
Met betrekking tot ons privacy beleid kunt u ons bij voorkeur contacteren per e-mail: info@suskeenwiskeshop.com
Overige contactgegevens: Kartoen - Mortelweg 14G - 6551 AE - Weurt - Tel. (0031) (0)24 7370083.
Altijd t.a.v. de privacy verantwoordelijke.

 

BESTELVOORWAARDEN

1. Algemeen

Kartoen is een handelsnaam van Character Trading. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, offerte, dienst en overeenkomst van Kartoen, voor zover van deze voorwaarden niet door Kartoen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen binnen de webwinkel van Kartoen zijn in nieuwstaat, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zo lang de voorraad strekt dan wel bestelbaar is bij de desbetreffende leverancier. Indien een product niet meer leverbaar is, is Kartoen bevoegd de bestelling gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren. Kartoen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de aanbiedingen.

3. Prijsbepalingen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. (Gebruikte) producten van derden worden verkocht zonder BTW. Voor producten met BTW geldt het tarief van het afleveradres binnen de Europese Unie. Klanten buiten Nederland maar binnen de Europese Unie kunnen na het plaatsen van de bestelling een factuur met hierin het BTW van hun land gespecificeerd aanvragen. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Kartoen bevoegd de vermelde prijzen te wijzigen. Kartoen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de vermelde prijzen.

4. Afbeeldingen
Op alle afbeeldingen berust het copyright van de desbetreffende rechthebbenden. Afbeeldingen bij de artikelen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Kartoen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor marginale verschillen in de bij de artikelen getoonde afbeeldingen. Foto's bij tweedehands producten zijn ook onderdeel van de productomschrijving.

5. Betalingstermijn
De betalingstermijn, indien er gekozen is voor overschrijving op rekening, bedraagt 8 dagen na het bevestigen van de bestelling. Er wordt enkel tot verzending overgegaan indien de betaling op onze rekening is bijgeschreven, rembours uitgezonderd. Bij het niet voldoen van de betaling komt de desbetreffende bestelling onherroepelijk en zonder bericht te vervallen. Indien er via een account minimaal tweemaal de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, wordt het account verwijderd en de gebruiker in de toekomst geweerd in onze webwinkel.

6. Rembours
Leveringen onder rembours dienen direct aan de bezorgdienst contant te worden betaald. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling uitgereikt. Bij afwezigheid heeft u 14 dagen na het aanbieden van de bestelling de gelegenheid deze bij het afhaalpunt op te halen. Indien uw zending door de vervoerder aan ons geretourneerd wordt, worden de door ons gemaakte rembourskosten alsnog bij u in rekening gebracht. Bij het niet voldoen van deze kosten, zal een incassobureau het openstaande tegoed alsnog incasseren. De incassokosten zijn eveneens voor rekening van de klant.

7. Levertermijn
Alle vermelde levertermijnen zijn indicatief. Voor zendingen binnen Nederland geldt een indicatieve levertermijn van 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. Voor zendingen naar België geldt een indicatieve levertermijn van 4 werkdagen. De levertermijn van onze producten bedraagt echter een wettelijk bepaalde termijn van maximaal 30 dagen of anders schriftelijk met u overeengekomen. Indien Kartoen de levertermijn niet kan nakomen kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna eventueel het reeds betaalde bedrag binnen 7 dagen aan u zal worden gecrediteerd.

8. Herroepingsrecht en retourneren
U heeft een wettelijk gestelde zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Binnen deze termijn kunt u zonder opgaaf van reden de bestelling voor retour aanmelden. U dient binnen zichttermijn contact te hebben opgenomen met de klantenservice. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een retournummer. U kunt vervolgens de producten retoursturen, vergezeld van het retourformulier. De kosten van retourzending zijn voor uw eigen rekening. De te retourneren producten dienen binnen 14 dagen na afgifte van het retournummer in originele en eventueel ongeopende verpakking door Kartoen te zijn ontvangen, vergezeld van een retourformulier. (Strip-)boeken kunnen enkel geretourneerd worden wanneer deze nadrukkelijk in ongelezen staat verkeren. Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag plus eventueel de betaalde verzendkosten van uw bestelling met het maximum de kosten voor standaard verzending, indien er geen overige producten gehouden worden, binnen 14 dagen aan u worden gecrediteerd mits aan alle retourvoorwaarden is voldaan. Kartoen is niet aansprakelijk voor schade of verlies van de retourzending. Alle retourgestuurde producten dienen verpakt te worden in een stevig kartonnen verpakking en beschermd tegen schuiven in de verpakking en beschadiging van buitenaf.

9. Kwaliteit en garanties
Indien de door u ontvangen producten gebreken vertonen, dient u binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling ons te contacteren per e-mail en foto's van de schade (object en verpakking) mee te sturen. Na beoordeling van de kwaliteitsafwijking, zal u binnen 14 dagen een vervangend product worden toegezonden voor rekening van Kartoen, mits er niet is gebleken dat de schade is ontstaan door onjuist gebruik. Indien de desbetreffende producten niet meer voorradig zijn of u geen vervangend product wenst, zal het aankoopbedrag binnen 7 dagen aan u worden gecrediteerd. Bij een gebrek die in een later stadium dan 7 dagen na ontvangst gemeld wordt geldt de eventuele fabrieksgarantie.

10. Vermissing zending
Kartoen kan niet aansprakelijk worden gesteld als er een zending vermist raakt of door de vervoerder verkeerd wordt afgeleverd, indien het door u ingevulde adres onjuist is. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en correcte adresgegevens. Als het product weer bij ons retour komt, dient u de verzendkosten opnieuw te voldoen indien u de bestelling alsnog wenst te ontvangen. Indien de zending vertraagd is, dient u binnen 3 werkdagen nadat de zending volgens de leverbelofte van de vervoerder bezorgd zou worden ons te contacteren, zodat er een onderzoek gestart kan worden. Indien de zending de status afgeleverd heeft, maar u niets heeft ontvangen, dient u binnen 3 werkdagen ons te contacteren zodat er een onderzoek gestart kan worden. Bij vermissing dient u een niet-ontvangen verklaring in te vullen. Indien er aan genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, kunnen wij de aansprakelijkheid niet op ons nemen.

11. Account
Uw account bij Kartoen kan te allen tijde zonder opgaaf van reden door Kartoen worden verwijderd. Na verwijdering kan er nimmer aanspraak worden gemaakt op eventueel opgebouwde spaartegoeden, bonuspunten, kortingen en dergelijke.

12. Totstandkoming overeenkomst
Een voor de klant bindende overeenkomst met Kartoen gaat in vanaf het moment van betalen. De bestelling is hiermee onherroepelijk geworden en kan niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. Enkel wanneer Kartoen de gewenste goederen niet of niet binnen 30 dagen kan leveren, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, bent u gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Kartoen kan te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de gehele overeenkomst of individuele producten/diensten binnen de overeenkomst annuleren.

13. Privacy en gegevensbeheer
Kartoen houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet voor verstrekt aan derden voor zover dit niet van toepassing is op het voor u uitvoeren van de gevraagde dienst en door medewerkers van Kartoen gebruikt ter administrering en afhandeling van uw bestelling en voor het bieden van informatie betreffende acties en ontwikkelingen rond Kartoen en/of het aangeboden assortiment, tenzij u kenbaar heeft gemaakt deze laatstgenoemden niet te willen ontvangen. Wij hebben een aparte privacyverklaring opgesteld.

14. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen.
Op alle met Kartoen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien er naar aanleiding van een overeenkomst een geschil ontstaat tussen u en Kartoen, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling door de consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u aan Kartoen te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling of op andere wijze in de minne kan worden geschikt, is de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk aan Kartoen meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorming.