Privacyverklaring van Kartoen, Mortelweg 14G, 6551 AE Weurt, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09118525. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website www.suskeenwiskeshop.com en andere domeinnamen in ons bezit die worden doorgeleid (redirect) naar deze website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 14-05-2018. Met het publiceren van een nieuwe versie, zal de geldigheid van voorgaande versies komen te vervallen. Wij beschrijven hierbij welke gegevens van u worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt, hoe deze worden opgeslagen, met welke partijen wij uw gegevens delen en op welke wijze, wat uw rechten zijn en hoe u ons kunt contacteren omtrent uw gegevens.

Algemeen doel van de verwerking van de gegevens
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit doel staat altijd in direct verband met de opdracht die u ons heeft gegeven. De gegevens die u met ons deelt gebruiken wij om uw opdracht te verwerken, om u eventueel te benaderen voor vragen of voor een gericht (marketing-)aanbod namens onszelf. Wij beschermen uw (persoons-)gegevens. Deze zullen wij nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking stellen aan derden. De gegevens die wij met derden delen worden door hen gebruikt om aan onze aangeboden diensten, boekhouding of andere administratieve verplichtingen te kunnen voldoen. Alle derden zijn verplicht tot geheimhouding op grond van de overeenkomst met ons, een afgelegde eed, of algemene wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Het betreft hier geen persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld een IP-adres, webbrowser of besturingssysteem.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent totdat u schriftelijk aangeeft niet meer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw klantgegevens zullen worden verwijderd uit ons systeem. Op grond van wettelijke verplichting zijn we verplicht om uw gegevens, als onderdeel van de verkoopfactuur, te bewaren voor tenminste de termijn die hiervoor wettelijk geldt. 

Maatregelen tot bescherming van uw gegevens
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in een beschermde omgeving verwerkt en opgeslagen. Onze servers zijn beveiligd met een SSL-certificaat en wachtwoorden die niet eenvoudig te achterhalen zijn. Er wordt continu gemonitord op eventuele verdachte omstandigheden. Ook alle apparatuur waarmee wij uw gegevens kunnen benaderen, binnen ons kantoor of er buiten, zoals computers en smartphones, zijn beveiligd met tenminste een wachtwoord of pincode.

Melding datalek
Indien er sprake is van een datalek, oftewel het ongeoorloofd door derden afhandig maken van de door ons onversleutelde verzamelde gegevens en op enige wijze herleid kunnen worden naar een persoon, zullen wij dit binnen 72 uur na constatering van de datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal of strafrechtelijk onderzoek
Indien wij ons op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden aan het verstrekken van uw gegevens wegens een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege, zullen wij uw gegevens aan deze overheidsinstantie verstrekken. Binnen de mogelijkheden zullen wij ons hier tegen verzetten.

Recht op inzage
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, inclusief dataportabiliteit, die betrekking hebben op u als persoon of daar toe herleidbaar zijn. U kunt een verzoek tot verstrekking van deze gegevens schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, sturen wij u de desbetreffende gegevens naar het opgegeven e-mailadres. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn.

Recht op rectificatie
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te wijzigen die betrekking hebben op u als persoon of daar toe herleidbaar zijn. Verzamelde dataportabiliteit kan niet worden gewijzigd, enkel worden geanonimiseerd. U kunt een verzoek tot wijziging van deze gegevens schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, sturen wij u een bevestiging van de gewijzigde gegevens naar het opgegeven e-mailadres. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft te allen tijde het recht op het (laten) beperken van de verwerking van de gegevens die betrekking hebben op u als persoon of daar toe herleidbaar zijn. U kunt een verzoek tot beperking schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, sturen wij u een bevestiging van de beperkte gegevens naar het opgegeven e-mailadres. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn. De beperking van de verwerking van de gegevens geldt tot u deze beperking schriftelijk opheft.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens die wij (laten) verwerken, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek tot overdraging schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek, sturen wij de verzochte gegevens naar de door u aangegeven partij op het door u aangegeven e-mailadres van deze partij. Tevens sturen wij u een bevestiging van de overgedragen gegevens naar uw opgegeven e-mailadres. 

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de opslag en/of verwerking van uw gegevens door ons of door een door ons aangestelde derde partij. U kunt een verzoek tot overdraging schriftelijk doen, gericht aan onderstaande contactgegevens. Dit e-mailadres dient dezelfde te zijn als waarmee u gebruikt maakt van onze diensten of op andere wijze herleidbaar naar u te zijn. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van dit verzoek zullen wij de verwerking en/of opslag van uw gegevens (tijdelijk) staken, in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw bezwaar, sturen wij u de uitslag van dit onderzoek. Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard, zullen wij de opslag en/of verwerking uw uw gegevens wijzigen of staken. Tevens heeft u te allen tijde het recht om een klacht omtrent de opslag en/of verwerking van uw gegevens neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij hebben te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u enkel de meest recente, en dus geldende, versie. Indien de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, wordt u hierover per e-mail geïnformeerd, tenzij u heeft aangegeven geen e-mail van onze organisatie te willen ontvangen. Bij wijzigingen in de opslag(locatie) van uw gegevens, anders dan de verwerking ervan, zijn wij niet genoodzaakt u te informeren.

Gegevensverwerking door derde partijen
Om de u aangeboden dienst te kunnen uitvoeren en voor allerhande bedrijfsvoering van onze onderneming, maken wij gebruik van derde partijen. Een aantal van deze partijen verwerken uw gegevens en slaan deze eventueel op. Wij hebben alle derde partijen die beschikking (kunnen) hebben over uw gegevens hieronder vermeld. Deze gegevens mogen zij enkel gebruiken met het doel de door ons verzochte dienst te kunnen uitvoeren. Zij mogen deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derde partijen of zelf gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij anders vermeld binnen deze privacyverklaring. Tevens hebben alle partijen passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter voorkoming van het lekken van data. Elke organisatie waarmee wij uw gegevens delen dient zich te houden aan de wetgeving, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens voorschrijft. Wanneer een samenwerkingsovereenkomst met een derde partij beëindigd wordt, zullen zij geen inzage meer hebben in nieuwe gegevens.

Webhosting en e-mail
Wij huren een unmanaged VPS (virtual private server) bij Strato. Backups worden opgeslagen door Amazon. Onze VPS wordt beheerd door webontwikkelingsbureau Pentacube. Zij kunnen alle gegevens inzien die beschikbaar zijn in onze webshop en op onze server. Alle e-mail via de webshop (zoals bestellingen en klantenservice contactformulieren worden via onze eigen server en/of die van e-mailprovider Zoho verzonden. E-mails die rechtstreeks verzonden worden, buiten de webshop om, worden verzonden door de server van Zoho. Onze (periodieke) nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp. In elke nieuwsbrief is een opt-out mogelijkheid (uitschrijving) en een mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen.

Surfgedrag
Wij hebben inzicht in het surfgedrag van onze website bezoekers, bijvoorbeeld op welke pagina's is er geklikt, met welke hardware, uit welk land is de bezoeker afkomstig, etc. Dit wordt geanalyseerd door de cookies van Google Analytics. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Tevens is er gezorgd dat het delen van gegevens is uitgeschakeld, het laatste octet van het ip-adres is gemaskeerd en dat er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google diensten icm Analytics.

Betaalprovider
Voor direct betalingen, dus anders dan een IBAN bankoverschrijving of contante betaling, maken wij gebruik van de diensten van Mollie. Zij kunnen uw naam, adres en woonplaats gegevens inzien en tevens uw betaalgegevens, zoals uw rekeningnummer of creditcardnummer. Omdat Mollie op grond van zijn diensten een CPSP is, is er geen verwerkersovereenkomst afgesloten aangezien dit niet noodzakelijk is.

Verzending
Over het algemeen worden de bestellingen verzonden door PostNL. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van MyParcel. Hun systeem heeft een koppeling met ons systeem. Zij hebben inzage in uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. De e-mail met bevestiging van verzending wordt verzonden via de server van MyParcel. Incidenteel maken wij gebruik van andere vervoerders. Zij hebben dan de beschikking over uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Boekhouding
Onze boekhouding wordt verzorgd door Admin10. Zij hebben normaliter enkel de beschikking over uw achternaam, wat dus niet herleidbaar is naar een persoon, maar kunnen indien gewenst voor de correcte afhandeling van de administratie of boekhouding bij ons alle benodigde gegevens opvragen en ontvangen.

Contactgegevens
Met betrekking tot ons privacy beleid kunt u ons bij voorkeur contacteren per e-mail: info@suskeenwiskeshop.com
Overige contactgegevens: Kartoen - Mortelweg 14G - 6551 AE - Weurt - Tel. (0031) (0)24 7370083.
Altijd t.a.v. de privacy verantwoordelijke.


* Abonnement

*

Neem een abonnement op de luxe Suske en Wiske uitgaven!

Meer info