Algemene- en leveringsvoorwaarden

Algemene- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
Kartoen is een handelsnaam van Character Trading. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, offerte, dienst en overeenkomst van Kartoen, voor zover van deze voorwaarden niet door Kartoen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen in de webwinkel van Kartoen zijn vrijblijvend en gelden zo lang de voorraad strekt dan wel bestelbaar is bij de desbetreffende leverancier. Indien een product niet meer leverbaar is, is Kartoen bevoegd de bestelling gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren. Kartoen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de aanbiedingen. 

3. Prijsbepalingen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. (Gebruikte) producten van derden worden verkocht zonder BTW. Voor producten met BTW geldt het tarief van het afleveradres binnen de Europese Unie. Klanten buiten Nederland maar binnen de Europese Unie kunnen na het plaatsen van de bestelling een factuur met hierin het BTW van hun land gespecificeerd aanvragen. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Kartoen bevoegd de vermelde prijzen te wijzigen. Kartoen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in de vermelde prijzen.

4. Afbeeldingen
Op alle afbeeldingen berust het copyright van de desbetreffende rechthebbenden. Afbeeldingen bij de artikelen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Kartoen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor marginale verschillen in de bij de artikelen getoonde afbeeldingen. Foto's bij tweedehands producten zijn ook onderdeel van de productomschrijving.

5. Betalingstermijn
De betalingstermijn, indien er gekozen is voor overschrijving op rekening, bedraagt 8 dagen na het bevestigen van de bestelling. Er wordt enkel tot verzending overgegaan indien de betaling op onze rekening is bijgeschreven, rembours uitgezonderd. Bij het niet voldoen van de betaling komt de desbetreffende bestelling onherroepelijk en zonder bericht te vervallen. Indien er via een account minimaal tweemaal de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, wordt het account verwijderd en de gebruiker in de toekomst geweerd in onze webwinkel.

6. Rembours
Leveringen onder rembours dienen direct aan de bezorgdienst contant te worden betaald. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling uitgereikt. Bij afwezigheid heeft u 14 dagen na het aanbieden van de bestelling de gelegenheid deze bij het afhaalpunt op te halen. Indien uw zending door de vervoerder aan ons geretourneerd wordt, worden de door ons gemaakte rembourskosten alsnog bij u in rekening gebracht. Bij het niet voldoen van deze kosten, zal een incassobureau het openstaande tegoed alsnog incasseren. De incassokosten zijn eveneens voor rekening van de klant.

7. Levertermijn
Alle vermelde levertermijnen zijn indicatief. Voor zendingen binnen Nederland geldt een indicatieve levertermijn van 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. Voor zendingen naar België geldt een indicatieve levertermijn van 4 werkdagen. De levertermijn van onze producten bedraagt echter een wettelijk bepaalde termijn van maximaal 30 dagen of anders schriftelijk met u overeengekomen. Indien Kartoen de levertermijn niet kan nakomen kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna eventueel het reeds betaalde bedrag binnen 7 dagen aan u zal worden gecrediteerd.

8. Herroepingsrecht en retourneren
U heeft een wettelijk gestelde zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Binnen deze termijn kunt u zonder opgaaf van reden de bestelling voor retour aanmelden. U dient binnen zichttermijn contact te hebben opgenomen met de klantenservice. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een retournummer. U kunt vervolgens de producten retoursturen, vergezeld van het retourformulier. De kosten van retourzending zijn voor uw eigen rekening. De te retourneren producten dienen binnen 14 dagen na afgifte van het retournummer in originele en eventueel ongeopende verpakking door Kartoen te zijn ontvangen, vergezeld van een retourformulier. (Strip-)boeken kunnen enkel geretourneerd worden wanneer deze nadrukkelijk in ongelezen staat verkeren. Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag plus eventueel de betaalde verzendkosten van uw bestelling met het maximum de kosten voor standaard verzending, indien er geen overige producten gehouden worden, binnen 14 dagen aan u worden gecrediteerd mits aan alle retourvoorwaarden is voldaan. Kartoen is niet aansprakelijk voor schade of verlies van de retourzending. Alle retourgestuurde producten dienen verpakt te worden in een stevig kartonnen verpakking en beschermd tegen schuiven in de verpakking en beschadiging van buitenaf.

9. Kwaliteit en garanties
Indien de door u ontvangen producten gebreken vertonen, dient u binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling ons te contacteren per e-mail en foto's van de schade (object en verpakking) mee te sturen. Na beoordeling van de kwaliteitsafwijking, zal u binnen 14 dagen een vervangend product worden toegezonden voor rekening van Kartoen, mits er niet is gebleken dat de schade is ontstaan door onjuist gebruik. Indien de desbetreffende producten niet meer voorradig zijn of u geen vervangend product wenst, zal het aankoopbedrag binnen 7 dagen aan u worden gecrediteerd. Bij een gebrek die in een later stadium dan 7 dagen na ontvangst gemeld wordt geldt de eventuele fabrieksgarantie.

10. Vermissing zending
Kartoen kan niet aansprakelijk worden gesteld als er een zending vermist raakt of door de vervoerder verkeerd wordt afgeleverd, indien het door u ingevulde adres onjuist is. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en correcte adresgegevens. Als het product weer bij ons retour komt, dient u de verzendkosten opnieuw te voldoen indien u de bestelling alsnog wenst te ontvangen. Indien de zending vertraagd is, dient u binnen 3 werkdagen nadat de zending volgens de leverbelofte van de vervoerder bezorgd zou worden ons te contacteren, zodat er een onderzoek gestart kan worden. Indien de zending de status afgeleverd heeft, maar u niets heeft ontvangen, dient u binnen 3 werkdagen ons te contacteren zodat er een onderzoek gestart kan worden. Bij vermissing dient u een niet-ontvangen verklaring in te vullen. Indien er aan genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, kunnen wij de aansprakelijkheid niet op ons nemen.

11. Account
Uw account bij Kartoen kan te allen tijde zonder opgaaf van reden door Kartoen worden verwijderd. Na verwijdering kan er nimmer aanspraak worden gemaakt op eventueel opgebouwde spaartegoeden, bonuspunten, kortingen en dergelijke.

12. Totstandkoming overeenkomst
Een voor de klant bindende overeenkomst met Kartoen gaat in vanaf het moment van betalen. De bestelling is hiermee onherroepelijk geworden en kan niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. Enkel wanneer Kartoen de gewenste goederen niet of niet binnen 30 dagen kan leveren, tenzij schriftelijk anders met u overeengekomen, bent u gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Kartoen kan te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de gehele overeenkomst of individuele producten/diensten binnen de overeenkomst annuleren.

13. Privacy en gegevensbeheer
Kartoen houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet voor verstrekt aan derden voor zover dit niet van toepassing is op het voor u uitvoeren van de gevraagde dienst en door medewerkers van Kartoen gebruikt ter administrering en afhandeling van uw bestelling en voor het bieden van informatie betreffende acties en ontwikkelingen rond Kartoen en/of het aangeboden assortiment, tenzij u kenbaar heeft gemaakt deze laatstgenoemden niet te willen ontvangen. Wij hebben een aparte privacyverklaring opgesteld.

14. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen.
Op alle met Kartoen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien er naar aanleiding van een overeenkomst een geschil ontstaat tussen u en Kartoen, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling door de consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u aan Kartoen te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling of op andere wijze in de minne kan worden geschikt, is de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk aan Kartoen meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorming.